«طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس

«طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس

قرار است از آنها در مسائل آموزشی و بهداشتی و رویکرد نرم افزاری استفاده شود

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*